Thông tin cá nhân
Họ và tên (*)
 
Giới tính (*)
  
Hôn nhân (*)
  
Địa chỉ (*)
 
Điện Thoại (*)
   
Email (*)
   
Học vấn (*)
Chuyên ngành (*)
 
Tên tổ chức (*)
 
Mã doanh nghiệp
Chức danh (*)
 
Thu nhập (*)
Gởi cho

(Bạn có thể nhập nhiều địa chỉ mail nối nhau bằng dấu ",")

Kiểm tra năng lực văn phòng

TRẢ LỜI
0 KIẾN THỨC/KNOWLEDGE
1 Tôi có kiến thức cơ bản về quy trình công việc của tôi.
2 Tôi hiểu quy trình công việc của mình và có thể phân tích, nhận biết các vấn đề.
3 Tôi có thể đưa ra các giải pháp để giải quyết các vấn đề trong quy trình của tôi.
4 Tôi có thể giải quyết các vấn đề của các bộ phận khác.
5 Tôi có thể xử lý được các công việc và phòng ngừa liên quan đến các vấn đề của phòng ban.
0 GIAO TIẾP/ COMMUNICATION
1 Tôi có thể giao tiếp với cấp trên và đồng nghiệp tại nơi làm việc.
2 Tôi có thề giao tiếp với cấp dưới, cấp trên, và đồng nghiệp tại nơi làm việc.
3 Tôi có thể giao tiếp với các bộ phận khác.
4 Tôi có thể giao tiếp với bộ phận phòng ban và các cổ đông…
5 Tôi có thể giao tiếp với các cấp quản lý cấp cao, và các cổ đông.
0 KỸ NĂNG PHÂN TÍCH/ANALYTICAL SKILLS
1 Tôi có thể thu thập số liệu về các vấn đề ở bộ phận.
2 Tôi có thể phân tích nguyên nhân và đưa ra giải pháp đối với các vấn đề ở phòng tôi bằng việc sử dụng các khái niệm và công cụ thống kê.
3 Tôi có thể phát hiện được những công việc cần giải quyết gắn với mục tiêu của bộ phận.
4 Tôi có thể phân tích các vấn đề của các phòng ban khác, đưa ra các giải pháp gắn với mục tiêu của phòng ban.
5 Tôi có thể phân tích và đưa ra vấn đề của công ty gắn chặt với các mục tiêu kinh doanh công ty.
0 KỸ NĂNG ĐÀO TẠO/TRAINING SKILLS
1 Tôi có thể đào tạo cấp dưới của tôi các kỹ năng liên quan công việc của họ
2 Tôi có thể đào tạo cấp dưới của tôi các kỹ năng gắn liền với mục tiêu của bộ phận.
3 Tôi có thể hướng dẫn / giới thiêu các chủ đề bằng cách xem xét mục tiêu của phòng ban.
4 Tôi có thể hướng dẫn/ giới thiệu việc đào tạo cho nhân viên, các trưởng nhóm, trưởng phòng gắn với những mục tiêu kinh doanh công ty.
0 LÃNH ĐẠO/LEADERSHIP
1 Tôi có thể trình bày các mục tiêu của bộ phận và hướng dẫn nhân viên cấp dưới thực hiện hiệu quả.
2 Tôi có thể truyền đạt những mục tiêu, chính sách của bộ phận mình tới cấp trên như một cầu nối.
3 Tôi có thể xử lý những mục tiêu và chính sách của phòng ban mình và kiểm tra những kết quả đạt được.
4 Tôi có thể đặt ra các mục tiêu và chính sách của phòng ban mình gắn với mục tiêu kinh doanh và xem xét lại.
5 Tôi có thể đặt ra các mục tiêu và chính sách cho công ty và triển khai quản lý để thực hiện được nó
0 RA QUYẾT ĐỊNH/DECISION-MAKING
1 Tôi có thể quyết định giải pháp cho các vấn đề phát sinh từ công việc của tôi
2 Tôi có quyết định giải pháp cho các vấn đề của bộ phận từ kết quả phân tích được.
3 Tôi có thể quyết định hành động điều chỉnh các vấn đề của bộ phận và tiêu chuẩn hóa từ kết quả phân tích được.
4 Tôi có thể quyết định giải pháp mang tính sách lược cho các vấn đề của bộ phận khác.
5 Tôi có thể quyết định giải pháp cho các vấn đề của các phòng ban gắn chặt với mục tiêu kinh doanh công ty.
0 VIẾT/LƯU BÁO CÁO/REPORT WRITING/KEEPING
1 Tôi có thể viết báo cáo về các vấn đề công việc và lưu giữ nó.
2 Tôi có thể viết báo cáo về các vấn đề công việc, nguyên nhân, đề xuất các giải pháp và lưu giữ nó.
3 Tôi có thể viết báo cáo về các vấn đề của bộ phận, nguyên nhân, giải pháp và lưu giữ nó.
4 Tôi có thể viết báo cáo về các vấn đề của phòng ban, nguyên nhân, giải pháp và sữa đổi/lưu giữ nó.
5 Tôi có thể viết báo cáo về các vấn đề hợp tác kinh doanh, nguyên nhân, giải pháp và sữa đổi/lưu giữ nó.
0 ĐÀM PHÁN/NEGOTIATION
1 Tôi có thể đàm phán với các đồng nghiệp về các vấn đề liên quan đến công việc của tôi
2 Tôi có thể đàm phán với các đồng nghiệp về các vấn đề của bộ phận
3 Tôi có thể đàm phán với các đồng nghiệp về các vấn đề của bộ phận và cả khách hàng lẫn nhà cung cấp
4 Tôi có thể đàm phán với các đồng nghiệp về các vấn đề sách lược kinh doanh bên trong/bên ngoài và cả khách hàng lẫn nhà cung cấp
5 Tôi có thể đàm phán với các đồng nghiệp và những người khác về vấn đề chiến lược kinh doanh bên trong/bên ngoài và cả khách hàng lẫn nhà cung cấp
0 GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ/PROBLEM-SOLVING
1 Tôi có thể giải quyết vấn đề phát sinh liên quan đến công việc và nhiệm vụ của tôi
2 Tôi có thể giải quyết vấn đề của bộ phận bằng các kết quả từ việc phân tích.
3 Tôi có thể giải quyết vấn đề của bộ phận và tiêu chuẩn hóa bằng các kết quả từ việc phân tích.
4 Tôi có thể giải quyết vấn đề mang tích sách lược của các bộ phận khác.
5 Tôi có thể giải quyết vấn đề của các phòng ban gắn chặt với mục tiêu kinh doanh chiến lược.
0 QUẢN LÝ THỜI GIANTIME MANAGEMENT
1 Tôi có thể kiểm soát thời gian để hoàn thành công việc của mình.
2 Tôi có thể kiểm soát thời gian của công việc bằng cách lưu ý đến lịch làm việc của cấp dưới.
3 Tôi có thể kiểm soát thời gian quy trình công việc của bộ phận bằng cách xem xét thời gian biểu
4 Tôi có thể kiểm soát thời gian quy trình công việc của bộ phận khác bằng cách xem xét thời gian biểu.
5 Tôi có thể kiểm soát thời gian quy trình làm việc của các phòng ban dựa vào kế hoạch kinh doanh của toàn công ty.
0 KỸ NĂNG QUAN HỆ CÁ NHÂN/INTERPERSONAL SKILL
1 Tôi có thể cộng tác với đồng nghiệp để được thực hiện công việc của tôi
2 Tôi có thể cộng tác với đồng nghiệp để thực hiện công việc của nhóm/ đội mình.
3 Tôi có thể công tác với đồng nghiệp và cấp dưới để thực hiện công việc của bộ phận/phòng ban khác hiệu quả.
4 Tôi có thể cộng tác với đồng nghiệp và cấp dưới để thực hiện công việc của các phòng ban một cách hiệu quả dựa vào mục tiêu của công ty.
0 NĂNG LỰC ĐẶC BIỆT/SPECIFIC COMPETENCY
1 Tôi có những kỹ năng về công nghệ/ kiến thức để hoàn thành được công việc của tôi.
2 Tôi có những kỹ năng về công nghệ/ kiến thức để hoàn thành được công việc của mình cũng như của đội/ nhóm gắn với mục tiêu của đội/ nhóm.
3 Tôi có những kỹ năng về công nghệ/ kiến thức để đạt hoàn thành được công việc của bộ phận gắn với mục tiêu của bộ phận.
4 Tôi có những kỹ năng về / kiến thức về công việc của các bộ phận khác gắn với mục tiêu của phòng ban.
5 Tôi có những kỹ năng/ kiến thức về công nghệ của phòng ban gắn chặt với mục tiêu kinh doanh của công ty.